Tieto pravidlá platia pre celú sieť serverov WoF, hraním na nich s týmito pravidlami súhlasíš.

Ak si myslíš, že si trest dostal neprávom, tak sa môžeš odvolať u niekoho z vedenia AT (Admin, Majitel, Dev). Ak sa však preukáže, že trest bol daný právom, tak bude daný nový a tvrdší trest.

Hráči

Správanie

 1. Správajte sa tak, ako chcete, aby sa ostatní správali k vám.
 2. Za spam, aj do súkromnej správy, je trestom kick alebo mute. Typ a dĺžka trestu závisí na rozhodnutí Admin teamu (AT).
 3. Urážky a nadávky sú zakázané. Trestom za ne bude kick alebo mute. Typ a dĺžka trestu závisí na rozhodnutí AT.
 4. World of Freedom (WoF) je mierumilovný server. Preto je zabíjanie povolené len na miestach, ktoré sú k tomu určené – v arénach: /warp pvp, /pb join, vanilla a iné. Za vraždu či pokus o zabitie, v prípade, že poškodený hráč nepríjme ospravedlnenie, je trestom ban. Za neúmyselné zabitie je trestom náhrada škody.
 5. Trestom za griefovanie je ban. Griefovanie je akékoľvek poškodzovanie cudzej veci (v rezidencii aj mimo nej), krádež a zabíjanie zvierat či mobov iného hráča.
 6. AT dáva pri riešení sporov medzi hráčmi prednosť ich vzájomnej dohode pred trestom (body 3 a 4).
 7. Hacky sú zakázané. Ich používanie je trestané banom.
 8. Zneužitie chýb v hre alebo ich nenahlásenie AT sa trestá banom a ipbanom. Snaha o poškodenie serveru sa trestá banom a ipbanom.
 9. Reklamy na iné servery sú zakázané v akejkoľvek forme (hlavný chat, v /msg, na ceduľke…) a trestajú sa banom – ak nie sú vyslovene povolené od AT na krátku dobu.
 10. Vydávanie sa za členov AT je zakázané a trestá se banom a ipbanom.
 11. AT sa vždy snaží potrestať konkrétnu osobu, nie len nick. Preto bude AT podľa vlastného uváženia dávať spolu s banom ipban.
 12. Je zakázané prejavovať extrémistické názory ohľadom politiky, náboženstva, rasizmus atď.
  Práva a povinnosti
 13. Každý hráč si môže sám vytvoriť 3 rezidencie veľkosti 64×64 blokov (členovia AT spravia hráčovi na požiadanie väčšiu). Vertikálna veľkosť je neobmedzená (príkaz /res select vert).
 14. Každý hráč si môže vytvoriť 3x home (príkazy /sethome názov, /home názov a /delhome názov).
 15. Každý hráč môže zarábať /money nastavením si dvoch jobov (príkazy /jobs browse, /jobs join názov a /jobs leave názov).
 16. Hráči môžu nakupovať na /warp shop a hráčskych obchodoch. VIP, eVIP a Premium hráči majú prístup na /warp vipshop. Každý hráč si môže vytvoriť vlastné obchody.
 17. Hráči môžu získať ďalšie výhody za peniaze. Podrobnosti nájdeš na /warp vip a na adrese www.freedom.crew.sk/vip/.
 18. Po zakúpení výhod v sume aspoň 15€ (vrátane) má hráč nárok na svoj vlastný prefix pred menom.
 19. Hráči nemajú automatický nárok na náhradu škôd, ktoré vznikli z dôvodu vyššej moci (napríklad rollback).
 20. Hráči sú zodpovední za svoj účet na WoF. Ich povinnosťou je mať silné a originálne heslo, ktoré uchovávajú v tajnosti pred ostatnými ľuďmi. Hráči nemajú nárok na náhradu škody, ak sa im niekto nabúra na ich účet.
  Úloha Admin teamu
 21. Členovia AT udržujú na serveri poriadok, pokoj a mier.
 22. AT pomáha hráčom. Vytvára im rezidendcie, ak to uzná za vhodné a prospešné. Poradia hráčom s príkazmi alebo ich odkážu na miesta, kde sa dajú nájsť (warp start, /warp pomoc, …).
 23. Úlohou členov AT je byť hráčom príkladom, neúčastniť sa sporov a aktívne ich riešiť.
 24. Eventer sa stará o aktivity hráčov, najmä usporadúvanie eventov.
 25. Builder stavia verejné stavby.
 26. Helperi a moderátori pomáhajú hráčom, starajú sa o poriadok v chate a podobne.
  Vlastníctvo
 27. Čokoľvek postavené na serveri WoF sa automaticky stáva vlastníctvom servera.
 28. Pokiaľ to AT uzná za vhodné, môže byť vaša stavba skopírovaná do miest adminov ironOmega12 a Luko498.
 29. Pri neaktivite dlhšej než X mesiacov môže byť váš majetok zničený, venovaný iným hráčom, alebo venovaný charite (/warp dary a /warp charita).
 30. Občas (1-2x do roka) prebehne wipe (vymazanie) mapy. Na novú mapu bývajú po posúdení AT presunuté iba veľké komplexy budov alebo významné stavby. Hráči nemajú nárok na prenesenie stavieb či na náhradu škody.
  Ostatné
 31. Tieto pravidlá sa môžu občas meniť. Na zásadné zmeny pravidiel budú hráči vhodnou formou upozornení.

Admin Team

 1. Nikdy nikomu nedávať svoje heslo.
 2. Nenechávať za seba hrať iných ľudí, ani na svojom zariadení.
 3. Na iných serveroch sa zásadne prihlasovať s iným heslom ako na World of Freedom.
 4. Tak ako ostatní hráči plne rešpektovať pravidlá WoF.
 5. Akékoľvek podozrenie na zneužitie bugov či hesiel hlásiť majiteľovi ironOmega12, adminovi Luko498 alebo developerovi astetYne.
 6. Nezneužívať /gm 1, prístup k nastaveniu pluginov, ostatné práva k osobnému prospechu či obohateniu.
 7. Zákaz používania World Editu, pokiaľ je na serveri 10 alebo viac hráčov.
 8. Zákaz rozdávania vecí z gm hráčom.
 9. Zákaz dávať hráčom /fix a iné výhody, ktoré nemajú mať, pokiaľ si nezakúpili platenú výhodu.
 10. Komunite hráčov byť príkladom svojim vlastným správaním.
 11. Povinnosť účasti v admin skupine (momentálne na FB)

verzia pravidiel:
2.0.1
Upravil: sejanko
Korektúra: _Luko498_